O mne

IMG_0423Od môjho najútlejšieho detstva, aspoň čo si spomínam, ma zaujímajú ľudia, ich osudy a životné príbehy. Čítala som životopisy a chcela som pochopiť… pochopiť konkrétneho človeka v jeho prežívaní, radosti i bolesti. No nechcela som ostať iba pri čítaní. Chcela som pomáhať, a tak som sa rozhodla študovať strednú zdravotnú školu, a už v tomto období som sa stretla s mnohými trpiacimi ľuďmi. Ich bolesť ma oslovovala, cítila som s nimi a snažila som sa hľadať spôsoby, ako im pomôcť viac, nie len starostlivosťou o telo. Vtedy som pochopila, že toto zamestnanie by ma nenapĺňalo, a že moja cesta vzdelávania musí pokračovať ďalej. Toto obdobie bolo pre mňa ale veľmi poučným, naučila som sa vnímať človeka v jeho bio – psycho – sociálnej jednote. Získala som porozumenie pre somatické prejavy chorôb, čo ako som neskôr zistila, je v mojej praxi veľmi dôležité. A objavila som vnútornú pokoru a úctu voči človeku, ktorý nesie svoje utrpenie. Ako svoj odbor na vysokej škole Univerzity Komenského v Bratislave som si zvolila Liečebnú pedagogiku, ktorá v sebe spája všetko to, čo mi bolo najbližšie, teda psychológiu, medicínu a umenie. Počas vysokoškolského štúdia som pracovala s telesne postihnutými deťmi v ústavnej výchove v DSS Gaudeamus na Mokrohájskej ulici. Po úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia som sa zamestnala na ZŠI pre deti so sluchovým postihnutím a začala som študovať psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciálnej analýze, ktorý som absolvovala v roku 2010 a získala som status psychoterapeut pracujúci pod supervíziou. Výcvik je akreditovaný Českou psychoterapeutickou spoločnosťou ČLS JEP pre prácu v zdravotníctve a spĺňa kritériá Európskej psychoterapeutickej asociácie (EAP) pre výkon psychoterapie ako samostatnej liečebnej metódy. Svoju prax vykonávam pod odbornou supervíziou a vedením PhDr. J. Božukovej z Viedne, ktorá psychoterapii zasvätila celý svoj život a založila spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu v Prahe. Psychoterapeutickú prax som absolvovala v NZZ Spirare – na psychiatrickej ambulancii a v psychiatrickom stacionári. Okrem toho som pracovala na čiastočný úväzok v centre Memory s klientmi s Alzheimerovou chorobou. Pre nadáciu Pontis som pracovala v rámci projektu na pomoc ľuďom so sluchovým postihnutím, ako mobilná pedagóg. Som členkou Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu so sýdlom v Prahe (SLEA) a zároveň spoluzakladajúcou členkou SLEA Slovensko.

Comments are closed.