O mne

IMG_0423Po ukončení strednej zdravotnej školy som bola prijatá na štúdium liečebnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave, ktoré som ukončila v roku 2005. Počas vysokoškolského štúdia som pracovala s telesne postihnutými deťmi v ústavnej výchove v DSS Gaudeamus na Mokrohájskej ulici. Po úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia som sa zamestnala na ZŠI pre deti so sluchovým postihnutím, kde som pôsobila od roku 2005 do roku 2016. V roku 2005 som začala študovať psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciálnej analýze, ktorý som absolvovala v roku 2010 a získala som status psychoterapeut pracujúci pod supervíziou. Výcvik je akreditovaný Českou psychoterapeutickou spoločnosťou ČLS JEP pre prácu v zdravotníctve a spĺňa kritériá Európskej psychoterapeutickej asociácie (EAP) pre výkon psychoterapie ako samostatnej liečebnej metódy. Svoju prax som vykonávala pod odbornou supervíziou a vedením PhDr. J. Božukovej z Viedne, ktorá psychoterapii zasvätila celý svoj život a založila spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu v Prahe. Psychoterapeutickú prax som absolvovala v NZZ Spirare – na psychiatrickej ambulancii a v psychiatrickom stacionári. V rokoch 2011 – 2012 som absolvovala krátkodobý výcvik v traumaterapii podľa Dr. Luise Reddemann. V rokoch 2010- 2012 som pracovala na čiastočný úväzok v centre Memory s klientmi s Alzheimerovou chorobou. V tomto období som tiež pracovala pre nadáciu Pontis v rámci projektu na pomoc ľuďom so sluchovým postihnutím, ako mobilný pedagóg. Od roku 2016 pracujem iba vo svojej súkromnej praxi. Som členkou Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu so sýdlom v Prahe (SLEA) a zároveň spoluzakladajúcou členkou SLEA Slovensko. Som zapísaná v Zozname psychoterapeutov a som členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Comments are closed.